วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท

วิสัยทัศน์และค่านิยม

วิสัยทัศน์ของเรา

การเป็นผู้นำในการจัดหาและให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอัตโนมัติ

ค่านิยมของเรา

Great Leadership (ความเป็นผู้นำที่ดี):
มีความเป็นเจ้าของงานในฐานะผู้นำที่ช่วยสนับสนุนและทำให้ธุรกิจเติบโตได้

Winning Partnerships (การร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จ):
มีการตอบสนองที่ดีและสามารถสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ได้

Absolute Trust (เชื่อถือได้อย่างแท้จริง):
มีความซื่อสัตย์และทำได้ตามที่ได้สัญญาไว้

Operational Excellence (ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน):
บริหารจัดการ KPIs เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม